Bel ons 085 023 9043

(Lokaal Tarief) DNZT is bereikbaar van 08:30 uur tot 17:00 uur

zoeken
Lettertype: A A A

Klachtenreglement particuliere cliënt

 

Klachtenreglement De Nieuwe Zorg Thuis Service en Bemiddeling


Inleiding
Dit reglement beschrijft de wijze waarop De Nieuwe Zorg Thuis (DNZT) Service en Bemiddeling klachten behandelt. Klachten worden door DNZT Service en Bemiddeling opgevat als een signaal ter verbetering van de kwaliteit van de bemiddeling van de dienstverlening. Iedereen die gebruik gaat maken, gebruik maakt of heeft gemaakt van de bemiddeling, kan een klacht indienen bij DNZT Service en Bemiddeling. Ook kan men namens belanghebbenden/betrokkenen een klacht indienen.

 

Wat is een klacht
U kunt bij DNZT Service en Bemiddeling terecht met uw uitingen van onvrede over de bemiddeling van de dienstverlening. DNZT Service en Bemiddeling zal deze uiting serieus nemen en er naar streven het ongenoegen zo spoedig mogelijk te verhelpen. Wanneer u een officiële klacht wilt indienen, dan dient dit schriftelijk te gebeuren, gericht aan de directie. Hiervoor kunt u bij DNZT Service en Bemiddeling een klachtenformulier opvragen. Uitgezonderd zijn klachten over tarieven.

 

Klachtenbehandeling
Wanneer er telefonisch een uiting van onvrede of een klacht binnenkomt over de bemiddeling van de dienstverlening, dan wordt deze melding zo snel mogelijk opgelost. Indien mogelijk en/of wenselijk zullen passende maatregelen worden genomen. Wanneer deze maatregelen tot een bevredigende afloop voor u leiden, is de zaak afgehandeld.

Wanneer geen bevredigende oplossing voor de klacht is gevonden, dan kan schriftelijk een klacht worden ingediend ter attentie van de directie.

Een onafhankelijke klachtenfunctionaris neemt de klacht in behandeling en volgt daarbij de volgende stappen:

  • Binnen vijf werkdagen na binnenkomst van de klacht, ontvangt u een reactie van de klachtenfunctionaris
  • De klachtenfunctionaris treedt in contact met de klager en eventuele andere betrokkenen en/of medewerker(s) en tracht de klacht zo snel mogelijk (uiterlijk binnen 3 weken) naar tevredenheid op te lossen
  • De klachtenfunctionaris bericht de klager schriftelijk binnen drie weken over de behandeling van de klacht
  • Indien naar het oordeel van DNZT Service en Bemiddeling verder zorgvuldig onderzoek van de klacht nodig is, kan de termijn met ten hoogste drie weken worden verlengd
  • De klachten worden ieder kwartaal in het kwaliteitsoverleg met het Dagelijks Bestuur, kwaliteitsadviseur en HR-coördinator geanalyseerd. Indien nodig worden eventueel organisatiebreed verbetermaatregelen genomen
  • De klachten en bijbehorende correspondentie worden gearchiveerd

Mocht u niet tevreden zijn over de afhandeling van de klacht, dan kan een onafhankelijke commissie worden ingeschakeld.